Zleceniodawca:
DG LP

Okres trwania tematu:
2010-2013

Ramowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach NATURA 2000

 

 

Przesłanki i cele:

Celem przedstawionego projektu badawczego jest określenie optymalnych metod zagospodarowania ekosystemów leśnych wchodzących w skład sieci NATURA 2000, łączących wymogi ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej.

Podjęcie badań prowadzących do zrealizowania powyższego celu uzasadnione jest zarówno znacznym zasięgiem sieci NATURA 2000, obejmującej około 38% powierzchni leśnej, jak i kontrowersjami dotyczącymi prowadzenia na nich jakiejkolwiek działalności, w tym także gospodarki leśnej.

Osiągnięcie celu głównego zrealizowane zostanie poprzez wyznaczenie i realizację celów szczegółowych:

1.              Określenie optymalnych metod hodowlanych zachowujących właściwy stan ochrony siedlisk
i gatunków roślin NATURA 2000 i jednocześnie pozwalających na prowadzenie gospodarki leśnej.

2.              Określenie możliwości i sposobu tworzenia infrastruktury związanej z gospodarką leśną.

3.              Określenie możliwości i zakresu prowadzenia ubocznego użytkowania lasu.

Program i sposób realizacji:

Realizacja pracy będzie przebiegała w dwóch aspektach:

- teoretycznym - polegającym na zebraniu, analizie i dyskusji dostępnych opracowań dotyczących wpływu gospodarki leśnej na ekosystemy leśne, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej;

- praktycznym - obejmującym założenie powierzchni badawczych w wydzieleniach wytypowanych na podstawie baz danych, ocenie ich stanu faktycznego i przeprowadzeniu analizy historii zabiegów gospodarczych, z uwzględnieniem zarówno bazy SILP, jak i zapisów w operatach poprzednich rewizji.

 

Spodziewane efekty:

Efektem zestawienia wyników i analiz będzie wskazanie zarówno poszczególnych zabiegów hodowlano – ochronnych mogących mieć istotny wpływ na stan siedliska przyrodniczego i gatunku, jak i sposobów zagospodarowania.

Przeprowadzone badania powinny dać szczegółowe zalecenia co do częstotliwości i intensywności prowadzonych zabiegów w skali pojedynczych wydzieleń, utrzymujących chronione siedliska w pożądanym stanie lub pozwalających na jego wykształcenie się. Jednocześnie wynikiem prac będzie również określenie metod kształtowania lasu w znacznie szerszej skali – poszczególnych kompleksów czy nawet fragmentów krajobrazu, sprzyjających zachowaniu i rozwojowi gatunków zwierząt objętych ochroną. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 31-05-10