Publikacje

 

Strona główna
Informacje o mnie
Bieżące projekty
Publikacje
Galeria fotografii
Opinie

 


Czasopisma i wydawnictwa książkowe

Peer review publications

CZEREPKO J. 2001. Spontaniczna regeneracja lasu grądowego z drzewostanem sosnowym w Puszczy Białowieskiej jako metoda renaturyzacji. Przegl. Przyr. 12. 3-4: 91-106.

Czerepko J. 2004. Development of vegetation in managed Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in an oak-lime-hornbeam forest habitat. For. Ecol. Manage. 202: 119-130.

Czerepko J. 2004. Wyróżnianie i ochrona ostoi siedliskowych Natura 2000 a gospodarka leśna. Zesz. Nauk. Kom. Człow. i Śr. 38: 149-158.

Czerepko J. 2004. Rola drzewostanu sosnowego w rozwoju fitocenozy na siedlisku lasu grądowego. Leśn. Pr. Bad. 4: 77-102.

Czerepko J. 2004. Ostoje siedliskowe Natura 2000 a typologia leśna w Polsce. Leśn. Pr. Bad. 4: 187-192.

Siedliskowe podstawy hodowli lasu. 2004. ORWLP, Bedoń. – współautor.

Czerepko J., Haponiuk-Winiczenko K. 2005. Zmiany roślinności na zmeliorowanym torfowisku Biele w Puszczy Augustowskiej. Leśn. Pr. Bad. 1: 31-42.

Czerepko J., Boczoń A., Sokołowski A. W., 2005. Threats of natural forest wetlands in changing environment. In: Pierzgalski E. et al. (Eds.), Protection of soil and water resources in forestry areas., Forest Research Institute, Warsaw, 7-16.

Czerepko J. 2005. A comparison of the influence of the development of pine (Pinus sylvestris L.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) of organic and humus soil-horizons in the Białowieża Forest, Poland. In: Pierzgalski E. et al. (Eds.), Protection of soil and water resources in forestry areas., Forest Research Institute, Warsaw: 25-32.

Czerepko J. 2005. Ochrona siedlisk przyrodniczych w lasach w ramach programu Natura 2000. Post. Tech. Leś. 91: 23-28.

Czerepko J., Boczoń A., Nikitin A. 2005. Threats of alder swamp forests in a changing environment. In: Kotowski W. (Eds.), WETHYDRO Center of Excellence in Wetland Hydrology. Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands., Warsaw Agricultural University Press, Warsaw: 21-33.

PIERZGALSKI E., NIEMTUR S., CZEREPKO J. (Eds.) 2005. Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw.

Sokołowski A.W., Czerepko J. 2005. Zmiany roślinności na siedliskach hydrogenicznych. Leśn. Pr. Bad. 4: 77-85.

CZEREPKO J. 2006. Analiza związków między roślinnością a cechami edaficznymi siedliska za pomocą modeli porządkowania. Leśn. Pr. Bad. 3: 7-31.

CZEREPKO J., WRÓBEL M., BOCZOŃ A. 2006. Próba określenia reakcji siedliska olsu jesionowego na podniesienie poziomu wody w cieku. Leśn. Pr. Bad. 4: 7-16.

CZEREPKO J., SOKOŁOWSKI A.W. 2006. Zmiany roślinności mokradeł leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w przeciągu ostatnich 30-40 lat badań. Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego "Nauka - Przyroda - Człowiek", 9-10.06.2006 r. Wyd. BPN, Białowieża: 39-58.

CZEREPKO J. 2007. Siedliskoznawstwo leśne u progu XXI wieku: wyzwania i uwarunkowania. In: Sierota Z. (Eds.), Quo vadis, forestry? Forest Research Institute, Sękocin Stary: 497-506.

CZEREPKO J. BOCZOŃ A., PIERZGALSKI E., SOKOŁOWSKI A.W., WRÓBEL M. 2007. Habitat diversity and spontaneous succession of forest wetlands in the Białowieża primeval forest. In: Okruszko T. et al. (Eds.), Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor & Francis/Balkema, Leiden: 37-43.

CZEREPKO J. 2008. A long-term study of successional dynamics in the forest wetlands. For. Ecol. Manage. 255: 630-642.

GŁAZ J., CZEREPKO J., JABŁOŃSKI M., ZAJĄCZKOWSKI G. 2008. Kierunki doskonalenia zasad urządzania lasu w celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Sylwan 1: 37-44.

CZEREPKO J. (Eds.) 2008. Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. IBL, Sękocin Stary.

CZEREPKO J. 2008. Examples of state of floodplain forests in some European countries: Poland. In: Klimo E. et al. (Eds.), Floodplain forests of the temperate zone of Europe: 514-520.

CZEREPKO J., WRÓBEL M., BOCZOŃ A., SOKOŁOWSKI K. 2009. The response of ash-alder swamp forest to increasing stream water level caused by damming by the European beaver (Castor fiber L.). J. Water Land Dev. 13a: 249-262.

CZEREPKO J. 2010. Zakres i stan ochrony siedlisk leśnych. W: Problemy ochrony przyrody w lasach. II Sesja Zimowej Szkoły Leśnej. IBL, Sękocin Stary: 314-325.

CZEREPKO J. 2010.Changes in the structure of tree stands on bog habitats in the Białowieża forest. Fol. For. Pol., Ser. A Pol. 52.1: 33-43.

CZEREPKO J. 2010. Zmiany roślinności na siedlisku olsu jesionowego w lasach północno-wschodniej Polski. Leśn. Pr. Bad. 71.4: 331-342.

CZEREPKO J. 2011. Długookresowe zmiany roślinności w zespole sosnowego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929. Leśn. Pr. Bad. 72.1: 21-29.

CZEREPKO J. 2011. Zmiany roślinności na siedliskach mokradeł leśnych północno-wschodniej Polski. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rozprawy I Monografie, Sękocin Stary.

Recenzje i omówienia

Others

Czerepko J. 2004. Natura 2000 a lasy. Wyzwania i uwarunkowania. Przewodnik interpretacyjny. Leśn. Pr. Bad. 3: 156-158

Czerepko J. 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Leśn. Pr. Bad. 3: 159

Czerepko J. 2004. Siódma międzynarodowa konferencja mokradłowa organizowana przez INTECOL. Leśn. Pr. Bad. 4: 207-208.

Boczoń A., Czerepko J. 2005. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej. Leśn. Pr. Bad. 2: 152-154.

CZEREPKO J. 2006. Przehandlowanie wody na węgiel w kontekście biologicznego wiązania węgla w przyrodzie. Leśn. Pr. Bad. 1: 154-156.

CZEREPKO J.  2010. Zakres i stan ochrony siedlisk leśnych. W: Problemy ochrony przyrody w lasach. II Sesja Zimowej Szkoły Leśnej. IBL, Sękocin Stary: 314-325.

CZEREPKO J.  2010. Głos w dyskusji. Natura 2000. Szanse i zagrożenia. SGGW, 26.03.2010: 77-78.

CZEREPKO J.  2010. Określenie właściwego stanu przedmiotów ochrony (wskaźniki i metodyka diagnozy). Materiały z konferencji pt. Plan urządzania lasu – jego rola w oddziaływaniu na środowisko i realizacji celów i zadań leśnictwa, Ośrodek LP, Jedlnia Letnisko, organizacja SITLiD, 15.06.2010: 35-41.

CZEREPKO J. 2011. Kodeks dobrych praktyk w leśnictwie. Głos Lasu" nr 3: 16-17.

Maszynopisy sprawozdań IBL dostępnych m.in. w bibliotece Instytutu

Report of studies

Kliczkowska A, Grzyb M., Piechowski D., Czerepko J. 1997. Wstępne rozpoznanie problemu degradacji siedlisk leśnych w Lasach Państwowych. Dokumentacja IBL.

Kliczkowska A., Czerepko J. 1998. Metodyka zakładania stałych powierzchni typologicznych. Dokumentacja IBL.

Kliczkowska A., Grzyb M., Wirowski M., Dudzińska M., Cieśla A., Czerepko J. 1998. Ocena wpływu działalności górniczej na lasy rejonu złoża “Osiecznica II” w Osiecznicy. Dokumentacja IBL.

Kliczkowska A., Cieśla A., Czerepko J. 2000. Ocena elementów typologicznych siedlisk leśnych zniekształconych i zdegradowanych w aspekcie przywrócenia zgodności zbiorowiska roślinnego z biotopem. Dokumentacja IBL.

Kliczkowska A., Cieśla A., Czerepko J. 2002. Podstawy różnicowania wydzieleń taksacyjnych i wyróżniania mikrosiedlisk. Dokumentacja IBL.

Czerepko J. 2002. Rola drzewostanu sosnowego w rozwoju fitocenozy na siedlisku lasu grądowego. Dokumentacja IBL.

Kliczkowska A., Cieśla A., Czerepko J. i in. 2003. Ocena metod zagospodarowania lasów łęgowych w aspekcie ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem lasów położonych między wałami przeciwpowodziowymi w dolinie Odry. Dokumentacja IBL.

Kliczkowska A., Cieśla A., Czerepko J. i in. 2003. Ekspertyza operatu glebowo-siedliskowego dla Nadleśnictwa Chocianów. Dokumentacja IBL.

Pierzgalski E., Boczoń A., Tyszka J., Czerepko J. i In. 2003. Odbudowa zasobów wodnych w siedliskach nadmiernie odwodnionych oraz adaptacja urządzeń melioracji wodnych do pełnienia funkcji retencyjnych. Dokumentacja IBL.

Czerepko J., Cieśla A., Kliczkowska A. 2004. Ekspertyza operatu glebowo-siedliskowego dla nadleśnictwa Chocianów. Dokumentacja IBL.

Czerepko J., Nikitin A. 2004. Kierunki fitocenotycznych zmian w hydrogenicznym siedlisku Puszczy Białowieskiej. Dokumentacja IBL.

Pierzgalski E., Boczoń A., Czerepko J., Wróbel M. 2004. Poprawa warunków wodnych i zwiększanie biologicznej różnorodności w ekosystemach Puszczy Białowieskiej poprzez spowalnianie odpływu w zlewniach rzecznych. II etap.  Dokumentacja IBL.

Czerepko J. 2005. Analiza związków między roślinnością i siedliskiem za pomocą modeli porządkowania. Dokumentacja IBL.

PIERZGALSKI E., SOSKOŁOWSKI A.W., CZEREPKO J., BOCZOŃ A. 2006. Określenie zmian fitocenotycznych zachodzących w przesuszonych siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej oraz sposobów im zapobiegania. Dokumentacja IBL.

Pierzgalski E., Boczoń A., Czerepko J., Wróbel M. 2006. Poprawa warunków wodnych i zwiększanie biologicznej różnorodności w ekosystemach Puszczy Białowieskiej poprzez spowalnianie odpływu w zlewniach rzecznych. III etap - końcowy.  Dokumentacja IBL.

CZEREPKO J., WÓJCIK J. 2006. Kryteria wyróżniania oraz metody zagospodarowania siedlisk leśnych podlegających ochronie. Dokumentacja IBL.

PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., CZEREPKO J., TYSZKA J., WIŚNIEWSKI S., WRÓBEL M. 2007. Potrzeby, kierunki i metody retencjonowania wód na obszarze zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne. Dokumentacja IBL.

CZEREPKO J., CIEŚLA A., BOCZOŃ A. 2008. Projekt rekultywacji dla części kopalni piasku po eksploatacji złoża na terenach Nadleśnictwa Jabłonna. Dokumentacja IBL.

RYKOWSKI K., CZEREPKO J. i in. 2008. Monitorowanie zmian na obszarach sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w północno-wschodniej Polsce po klęsce huraganu. Dokumentacja IBL.

ZAJĄCZKOWSKI J., GIL W., KOPRYK W., ZACHARA T., CZEREPKO J. i in. 2008. Skala, struktura (gatunek, wiek, siedlisko) i konsekwencje przyrodniczo-gospodarcze drzewostanów negatywnych oraz pilność i metody ich przebudowy w Lasach Państwowych. Dokumentacja IBL.

OLEJARSKI I., CZEREPKO J., i in. 2008. Wpływ zalesień na zmiany fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości gleb - założenie stałych powierzchni próbnych. Dokumentacja IBL.

CZEREPKO J., BOCZOŃ A., SOKOŁOWSKI K., WRÓBEL M. 2009. Opracowanie metod zagospodarowania i ochrony leśnych siedlisk hydrogenicznych w kontekście zachodzących zmian sukcesyjnych. Dokumentacja IBL.

CZEREPKO J., SOKOŁOWSKI K., KUŁAGIN D., WRÓBEL M., BOCZOŃ A. 2009. Ocena zmian różnorodności biologicznej na siedlisku olsu jesionowego z punktu widzenia jego restytucji i ochrony w lasach północno-wschodniej Polski. Dokumentacja IBL.

CZEREPKO J. i in. 2009. Stan ochrony i monitoring leśnego siedliska przyrodniczego. Dokumentacja IBL.

PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., JANEK M., WRÓBEL M., STOLAREK A., CZEREPKO J., SOKOŁOWSKI K. i in. 2009. Określenie potrzeb, możliwości i sposobów zwiększania retencji wodnej w siedliskach leśnych. Dokumentacja IBL.

BOCZOŃ A., CZEREPKO J., WRÓBEL M., SOKOŁOWSKI K. 2010. Zmienność poboru wody przez sosnę zwyczajną Pinus sylvestris L. w różnych warunkach środowiskowych. Dokumentacja IBL.

CZEREPKO J. 2010. Wyniki badań siedliskowo-drzewostanowych. W: Wawrzoniak J. (Red.): Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2009 roku na podstawie badań monitoringowych. IBL, Sękocin Stary.

 

 

Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach

Oral presentations

rok 2001

Spontaniczna regeneracja lasu grądowego z drzewostanem sosnowym w Puszczy Białowieskiej jako metoda renaturyzacji, Krajowa konferecja LKP pt. Dokąd zmierza ochrona przyrody,  Łagów,  29.03-01.04.2001 r.

rok 2004

Changes of vegetation in wetlands of the Białowieża Primeval Forest, Konferencja międzynarodowa  -7th Intecol International Wetlands Conference, Utrecht, Holandia, 25-30 lipec 2004r.

Spontaneous regeneration of the oak-lime-hornbeam forest with Scots pine stand as a method of renaturalization, Konferencja międzynarodowa EFI - Transformation to Continuous Cover Forestry in a Changing Environment, Bangor, Walia, 4-6 wrzesień 2004r.

Threats of natural forest wetlands in a changing environment, Konferencja międzynarodowa - Protection of soil and water resources in forest areas, Kraków, 8-12 wrzesień 2004 r.

The influence comparison of the pine (Pinus sylvestris L.) and oak (Quercus robur L.) stands development on the chemical properties of the organic and humus horizon in The Białowieża Forest, Konferencja międzynarodowa - Protection of soil and water resources in forest areas, Kraków, 8-12 wrzesień 2004 r.

Zmiany roślinności na siedliskach hydrogenicznych, Seminarium naukowo-techniczne Zagrożenia leśnych siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, 21.05.2004 r.

Wyróżnianie i ochrona ostoi siedliskowych a gospodarka leśna, Ogólnopolska konferencja naukowa Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce, Janów lubelski, 16-18.09.2004 r.

rok 2005

Habitat diversity and spontaneous succession of forest wetlands in Białowieża primeval forest, Konferencja międzynarodowa W3M Conference Wetlands: Monitoring, Modelling and Management, Wierzba,  22-25.09.2005 r.

rok 2006

Sukcesja leśnych zespołów bagiennych i łęgowych Puszczy Białowieskiej w przeciągu ostatnich 30-40 lat badań, Seminarium krajowe IGiPZ PAN pt. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w regionach Polski, Warszawa, 15.02.2006 r.

Zmiany roślinności mokradeł leśnych na terenie BPN w przeciągu ostatnich 30-40 lat badań, Konferencja jubileuszowa z okazji 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego Nauka - Przyroda - Człowiek, Białowieża, 9-10.06.2006 r.

Siedliskoznawstwo leśne u progu XXI wieku: wyzwania i ukierunkowania, Konferencja jubileuszowa z okazji 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa Quo vadis, leśnictwo?, Sękocin Stary, 29-30.06.2006 r.

rok 2008

Reakcja siedliska olsu jesionowego na podniesienie poziomu zwierciadła wody w cieku, Konferencja międzynarodowa Forest and Water, Mrągowo, 14-17.09.2008 r.

The BioSoil Forest Biodiversity demonstration project in Poland, Konferencja międzynarodowa Forest and Water, Mrągowo, 14-17.09.2008 r.

Prezentacja postępów prac nad realizacją projektu pt. Instrukcja sporządzania planu zarządzania (ochrony) obszarami Natura 2000 na terenach leśnych, Seminarium, IBL Sękocin Stary, 15.12.2008 r.

rok 2009

Zagrożenia dla lasów. Lasy jako czynniki redukujące zagrożenia ekologiczne w skali krajobrazu, Sympozjum Strategie eliminacji zagrożeń naturalnych i maksymalizacja szans zrównoważonego rozwoju w antropocenie, ERCE PAN Łódź, 17.02.2009 r.

Właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - próba definicji. Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚ, OKL Gołuchów, 24-25.03.2009 r.

Prezentacja możliwości współpracy Instytutu Badawczego Leśnictwa i Zakładu Siedliskoznawstwa z Norweskim Instytutem Lasu i Krajobrazu (Skog og landskap). Wyjazd w ramach projektu realizowanego ze środków Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Norwegia, 30.03-02.04.2009 r.

Stan ochrony i monitoring leśnego siedliska przyrodniczego, Seminarium, IBL Sękocin Stary, 03.11.2009 r.

BioSoil results in Poland. Konferencja międzynarodowa BioSoil, Komisja Europejska - Bruksela, 09.11.2009 r.

rok 2010

BioSoil Forest Biodiversity results in Poland. Międzynarodowe spotkanie FutMon/ICP, Tampere, 15-19.02.2010 r.

Zakres i stan ochrony siedlisk leśnych. II sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL, Sękocin, 16-18.03.2010 r.

Problemy ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000. Konferencja terenowa oddz. Ciechanowsko-Ostrołęckiego PTL, Lidzbark, 15.04.2010 r

Określenie właściwego stanu przedmiotów ochrony (wskaźniki i metodyka diagnozy), Konferencja nt. Plan urządzania lasu – jego rola w oddziaływaniu na środowisko i realizacji celów i zadań leśnictwa, SITLID, Ośrodek LP, Jedlnia Letnisko, 15.06.2010

Zagrożenia gatunków i zbiorowisk leśnych w kontekście zmian klimatu, Seminarium GDOŚ pt. Bioróżnorodność a zmiany klimatyczne – zagrożenia, szanse, kierunki działań, Ministerstwo Środowiska, 25.11.2010 r.

Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie wyników projektu BioSoil Forest Biodiversity, Seminarium pt. Monitoring lasów w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju, IBL Sękocin, 16.11.2010 r. 

Problemy ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000, Warsztaty dla pracowników RDLP, Ośrodek LP, Jedlnia Letnisko,  08.06.2010 r.

Charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, Warsztaty dla pracowników RDLP, Ośrodek LP, Jedlnia Letnisko,  08.06.2010 r.

rok 2011

Założenia do kodeksu dobrych praktyk w leśnictwie. Konferencja pt. Dobre praktyki w procedowaniu projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000, planów ochrony dla parków narodowych i parków krajobrazowych, a obszary Natura 2000. Organizacja - MŚ, DGLP, Jedlnia Letnisko 25-26 stycznia 2011 r.
 

Mokradła leśne w Polce: dynamika, zagrożenia i ochrona. Seminarium z okazji Dnia Mokradeł na Wydziale Geologii UW - 2 marca 2011.
 

Różnorodność biologiczna lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu biologicznego. Konferencja i warsztaty podsumowujące wyniki projektu Polforex, IBL, 10 marzec 2011, Sękocin Stary
 

Mokradła leśne w Puszczy Białowieskiej: dynamika, zagrożenia i ochrona. Konferencja krajowa pt. Zróżnicowanie form ochrony ekosystemów na Obszarze Natura 2000 - Puszcza Białowieska w planowaniu urządzeniowym., Białowieża 19-20 maja 2011 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Informacje o mnie | Bieżące projekty | Publikacje | Galeria fotografii | Opinie

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 16-03-12