Zleceniodawca:
DG LP

Okres trwania tematu:
2003-2006

Kryteria wyróżniania oraz metody zagospodarowania siedlisk leśnych podlegających ochronie

 

 

Streszczenie zakończonego tematu badawczego

Celem badań było określenie kryteriów wyróżniania siedlisk leśnych podlegających ochronie wraz z opracowaniem metod ich zagospodarowania. Siedliska podlegające ochronie w Polsce zostały początkowo określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001 r. Rozporządzenie zostało oparte o załącznik 1 Dyrektywy Siedliskowej i zawierało 95 typów siedlisk przyrodniczych. Część z siedlisk zawartych w Rozporządzeniu nie było określonych w Dyrektywie Siedliskowej. Dnia 16.05.2005 r. wydano nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony siedlisk, które miało określać tylko te typy siedlisk, które są wymienione w załączniku 1 DS. Niniejszy projekt badawczy obejmuje wymienione w rozporządzeniu siedliska leśne. W płatach siedlisk przyrodniczych założono powierzchnie typologiczne (badawcze), gdzie wykonano zdjęcia fitosocjologiczne, pomiar drzewostanu oraz odkrywkę glebową z opisem i pobraniem prób. Zebrane materiały terenowe poddano analizie w celu określenia elementów diagnostycznych siedlisk, jak i opracowania metod ich zagospodarowania. Materiałem uzupełniającym, który pozwalał na opracowanie charakterystyki siedlisk, które nie zostały opisane w terenie w ramach niniejszego projektu, były archiwalne dane siedliskowe  dostępne w Zakładzie Siedliskoznawstwa IBL. Ponadto wykorzystano dane literaturowe zawarte w wybranych operatach urządzania lasu, gdzie były opisy i charakterystyka siedlisk w poszczególnych nadleśnictwach. Praktycznym uzupełnieniem raportu z badań jest załącznik w postaci wytycznych, gdzie zawarto kryteria wyróżniania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wraz z propozycjami ich zagospodarowania.

 

Najważniejsze wyniki badań i sposoby ich wykorzystania

  Opracowane kryteria wyróżniania siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie powinny być wykorzystane przy inwentaryzacji siedlisk na terenach leśnych. Opracowane zalecenia, jak i metody zagospodarowania stanowią podstawę planowania hodowlanego, jak i działań z zakresu ochrony przyrody na siedliskach chronionych. Przedstawione w formie wytycznych wyniki badań będą stanowiły uzupełnienie istniejących poradników skierowanych do służb leśnych, jak i zespołów zadaniowych powołanych do realizacji programu NATURA 2000 w Polsce.

Rozmieszczenie obiektów badawczych na tle mapy Regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i in. 1990). 1 - Puszcza Bukowa, 2 - Puszcza Białowieska, 3 - Nadleśnictwo Włocławek, 4 - Nadleśnictwo Oborniki, 5 - Nadleśnictwo Krotoszyn, 6 - Nadleśnictwo Drewnica, 7 - Nadleśnictwo Jabłonna, 8 - Nadleśnictwo Siedlce, 9 - Nadleśnictwo Grójec, 10 -  Puszcza Kozienicka,  11 - Nadleśnictwo Cisna, 12 - Nadleśnictwo Jawor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 22-12-08